Inschrijven 2017-2018

Inschrijven voor het schooljaar 2017-2018 – afgesloten

images

Inschrijven op het secretariaat van de school kan terug vanaf 2 september 2017 tijdens de openingsuren van het secretariaat ofwel online via volgende link (werkt niet meer vanaf 1 oktober – meer info bel +32 15 20 14 44):

Inschrijfformulier 2017- 2018

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2017 – 2018 bedraagt 340 euro, vanaf 24 jaar. Iedereen tussen 18 en 24 jaar betaalt 150 euro. Extra ateliergeld voor de opties glaskunst, keramiek en fotokunst is 40 euro.
Wie in aanmerking komt voor het verminderde inschrijvingsbedrag betaalt 150 euro.
Rekeningnummer van de school:  BE97 0682 1106 4549    bank: Belfius

Wie kan er genieten van vermindering inschrijvingsgeld?
Onderstaande reglementering betreft het schooljaar 2016-2017, er kunnen nog steeds wijzigingen doorgevoerd worden voor volgend schooljaar.

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar.

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen of personen ten laste daarvan attest (Vlaams Gewest) RVA of VDAB, (Waals Gewest) FOREM of ONEM, (Brussels Gewest) RVA/ONEM of actiris (met evt. gezinssamen-stelling personen ten laste, uitgereikt door de gemeentelijke administratie)
geen attesten van vakbonden, belastingen…
Werklozen in wachttijd of personen ten laste daarvan
Leefloners of personen ten laste daarvan * attest OCMW of CPAS (Brussel en Wallonië)  (met evt. gezinssamenstelling personen ten laste uitgereikt door de gemeentelijke administratie)
* een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag
geen attesten van vakbonden, ziekenbond, loonfiche, belastingsaangifte, …
Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen. Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:
·  een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
·  een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.
attest van FOD (Federale overheidsdienst sociale zekerheid), ‘vergoeding’ moet ook gemeld op het attest
of onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement van een wijziging van artikel 100quater van het onderwijsdecreet-II een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
-geen loonfiches, bewijs verhoogde tegemoetkoming … 
Erkende politiek vluchteling De federale instelling CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen de Staatlozen (CGVS)) reikt het attest uit dat het statuut van erkende vluchteling aantoont. Met zo’n attest kan de erkende vluchteling zich inschrijven in het register van de gemeente waar zij/hij verblijft. De gemeente zorgt dan ofwel voor een:
– jaarlijks te hernieuwen bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
– identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor vijf jaar. Zowel het attest van het CGVS als de gemeentelijke documenten volstaan.
Volwassenen in de leeftijdsklasse 18 tot 24 jaar Een volwassen leerling heeft recht op het verminderd tarief zolang hij geen 25 jaar is op 31 december van het schooljaar waarvoor hij zich inschrijft.

 

Facebook Iconfacebook like button