Inschrijven 2018-2019

!!!OPGELET DE INSCHRIJVINGSPROCEDURE IS GEWIJZIGD TEGENOVER VORIGE JAREN!!!
Inschrijven voor het schooljaar 2018-2019

images

Inschrijven op het secretariaat van de school kan terug vanaf 1 september e.k. tijdens de openingsuren (maan-, dins-, woens- en donderdag van 18.00 u. tot 21.30 u., zaterdag van 9.00 u. tot 12.30 u.)  Leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanmelden. Uitzondering: Elke leerling die al les volgt in de school heeft voorrang op alle nieuwe leerlingen voor het vervolg op de opleiding die hij reeds volgt, als hij zich inschrijft VOOR 30 JUNI, daarna is het ook de volgorde van aanmelden.

De allerlaatste dag van inschrijving is 29 september 2018, er is geen enkele mogelijkheid om later in te stappen!

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2018 – 2019 bedraagt 340 euro, vanaf 24 jaar. Iedereen van 18 tot en met 24 jaar (de leeftijd van 25 jaar niet bereikt op 31 december van het betrokken schooljaar)  betaalt 150 euro. Extra ateliergeld voor de opties glaskunst, keramiek en fotokunst is 40 euro.
Wie in aanmerking komt voor het verminderde inschrijvingsbedrag betaalt 150 euro.
Rekeningnummer van de school:  BE97 0682 1106 4549    bank: Belfius

Wie kan er genieten van vermindering inschrijvingsgeld?

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document, gedateerd in september, dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september van het schooljaar.

Uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (of daarmee gelijkgesteld) of personen ten laste daarvan attest (Vlaams Gewest) RVA of VDAB, (Waals Gewest) FOREM of ONEM, (Brussels Gewest) RVA/ONEM of actiris (met evt. gezinssamen-stelling personen ten laste, uitgereikt door de gemeentelijke administratie)
geen attesten van vakbonden, belastingen…

Werklozen in wachttijd of personen ten laste daarvan

Verplicht ingeschreven werkzoekende

Een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering daarmee gelijkgesteld, of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt, of personen ten laste daarvan * attest OCMW of CPAS (Brussel en Wallonië)  (met evt. gezinssamenstelling personen ten laste uitgereikt door de gemeentelijke administratie)
* een attest ‘inkomensgarantie voor ouderen’ of rentebijslag (van de pensioendienst)
geen attesten van vakbonden, ziekenbond, loonfiche, belastingsaangifte, …
Personen die erkend zijn als persoon met een handicap én een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen. Voor volwassenen zijn er twee types tegemoetkomingen:
·  een inkomen vervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;
·  een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

attest van FOD (Federale overheidsdienst sociale zekerheid), ‘vergoeding’ moet ook gemeld op het attest

-geen loonfiches, bankafschriften, ….

Personen die voor ten minste 66% arbeidsongeschikt zijn attest van FOD (Federale overheidsdienst sociale zekerheid), ‘vergoeding’ moet ook gemeld op het attest of een attest van de mutualiteit als dit document een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
Erkende politiek vluchteling De federale instelling CGVS (Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen de Staatlozen (CGVS)) reikt het attest uit dat het statuut van erkende vluchteling aantoont. Met zo’n attest kan de erkende vluchteling zich inschrijven in het register van de gemeente waar zij/hij verblijft. De gemeente zorgt dan ofwel voor een:
– jaarlijks te hernieuwen bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
– identiteitsbewijs voor vreemdelingen geldig voor vijf jaar. Zowel het attest van het CGVS als de gemeentelijke documenten volstaan.
begunstigde zijn van de verhoogde
vezekeringstegemoetkoming 
attest mutualiteit

 

Facebook Iconfacebook like button