Inschrijven 2021-2022

imagesDe inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2021-2022 is afgesloten.
Inschrijven kan enkel (wegens coronamaatregelen)  ONLINE en dit via “mijnACADEMIE”  (een online inschrijfplatform), vanaf 1 mei 2021 om 12u00 tot 30 september 2021 om 23u59. Inschrijven op het secretariaat kan van 1 tot en met 30 september 2021 tijdens de openingsuren.

Hopelijk kunnen we in september e.k. ook inschrijven op het secretariaat van de school tijdens de openingsuren (maan-, dins-, woens- en donderdag van 18.00 u. tot 21.30 u., zaterdag van 9.00 u. tot 12.30 u.).
Leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanmelden. Uitzondering: Elke leerling die al les volgt in de school heeft voorrang op alle nieuwe leerlingen voor het vervolg op de opleiding die hij reeds volgt, als hij zich inschrijft voor 30 juni, daarna is het ook de volgorde van aanmelden.

De allerlaatste dag van inschrijving is 30 september 2021, er is geen enkele mogelijkheid om later in te stappen!

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2021-2022 bedraagt 350 euro.
Iedereen van 18 tot en met 24 jaar (de leeftijd van 25 jaar niet bereikt op 31 december van het betrokken schooljaar)  betaalt 155 euro.
Extra ateliergeld voor de opties glaskunst, keramiek en fotokunst is 40 euro.
Wie in aanmerking kwam voor het verminderde inschrijvingsbedrag betaalt 155 euro (+ het ateliergeld).
Rekeningnummer van de school:  BE97 0682 1106 4549    bank: Belfius

Wie kan er genieten van vermindering inschrijvingsgeld?

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document. Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet men op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

1° uitkeringsgerechtigd volledig werkloos zijn of daarmee gelijkgesteld;
Bewijsstuk: een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
of een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

2° verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid;
Bewijsstuk: een attest uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) of een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

3° een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
Bewijsstuk: een attest uitgereikt door het OCMW
of een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerlingen wonen, als de gemeente de criteria, hier vermeld in 3°, 4°, 7° of 10° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.

4° een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
Bewijsstuk: een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen
of een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerlingen wonen, als de gemeente de criteria, hier vermeld in 3°, 4°, 7° of 10° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.

erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen;
Bewijsstuk: een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
of een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;
Bewijsstuk: een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;
of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
of een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.

7° begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);
Bewijsstuk: een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’;
of een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%
of een UiTPAS met kansenstatuut op naam

8° in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
Bewijsstuk: een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar ze verblijven of die hen geplaatst heeft.

9° het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
Bewijsstuk: een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan;
of een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister in de gemeente waar de leerling verblijft; of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen

10° begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
Bewijsstuk: een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
of een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
of een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerling woont, als de gemeente de criteria, hierboven vermeld in 3°, 4°, 7° of 10° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen

11° ten laste zijn van een persoon die aan minstens één van bovenstaande voorwaarden voldoet.
Bewijsstuk: idem hierboven
én samenstelling gezin uitgereikt door de gemeente

Facebook Iconfacebook like button