Inschrijven 2024-2025

imagesINSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2024-2025 

 

 

 

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025 kan op het secretariaat van de school of  ONLINE  en dit via “mijnACADEMIE”  (een online inschrijfplatform), van 1 mei 2024 om 14u00 tot 30 september 2024 om 23u59. 

Inschrijven op het secretariaat van de school kan tijdens de openingsuren (maan-, dins-, woens- en donderdag van 18.00 u. tot 21.30 u., zaterdag van 9.00 u. tot 12.30 u.).
Leerlingen worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanmelden. Uitzondering: Elke leerling die al les volgt in de school heeft voorrang op alle nieuwe leerlingen voor het vervolg op de opleiding die hij reeds volgt, enkel als hij zich inschrijft voor 30 juni, daarna is het ook de volgorde van aanmelden. De inschrijving is volledig nadat het inschrijvingsgeld is betaald. Enkel het inschrijvingsgeld betalen zonder een inschrijving is niet geldig!

De allerlaatste dag van inschrijving is 30 september 2024, er is geen enkele mogelijkheid om later in te stappen!

Het inschrijvingsgeld voor het schooljaar 2024-2025:  414 euro.
Iedereen van 18 tot en met 24 jaar (de leeftijd van 25 jaar niet bereikt op 31 december van het betrokken schooljaar)  betaalt 186 euro (+ het ateliergeld).
Extra ateliergeld voor de opties glaskunst, keramiek en fotokunst is 50 euro.
Wie in aanmerking komt voor het verminderde inschrijvingsbedrag betaalde 186 euro (+ het ateliergeld).
Rekeningnummer van de school:  BE97 0682 1106 4549    bank: Belfius

Wie kan er genieten van vermindering inschrijvingsgeld?

Alle verminderde tarieven worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor deze korting bewijst hetzij op het moment van inschrijving hetzij in de maand september van het schooljaar waarvoor de korting wordt aangevraagd.  (dit attest moet ten laatste tegen 29 september in ons bezit zijn). Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet men op de dag van de inschrijving aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoen:

1 Tussen 18 en 24 jaar
Je betaalt het verminderd tarief als je de leeftijd hebt tussen 18 en 24 jaar.
Bewijsstuk: geldig identiteitsbewijs.
2 Ouder dan 24 jaar
1° uitkeringsgerechtigd volledig werkloos uitkeringsgerechtigd verplicht ingeschreven zijn als werkzoekende op grond van de reglementering in verband met de arbeidsvoorziening en de werkloosheid, of daarmee gelijkgesteld zijn:
Bewijsstuk:
° een attest “Aanvraag van een vermindering van het inschrijvingsgeld in het deeltijds kunstonderwijs” uitgereikt door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
° of een attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
° of voor een inwoner van het Brussels Gewest: een attest afgeleverd door RVA/ONEM of Actiris, met vermelding van de categorie 46 werkloosheid, waaruit blijkt dat zij/hij uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is of ermee gelijkgesteld;

2° een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is;
Bewijsstuk:
° een attest uitgereikt door het OCMW
° of een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerling woont, als de gemeente de criteria, hier vermeld in 2°, 3°, 6° of 9° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen;
° of een attest uitgereikt door het CPAS voor inwoners van het Brussels Gewest;

3° een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen;
Bewijsstuk:
° een attest afgeleverd door de Federale Pensioendienst
° of een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar de leerlingen wonen, als de gemeente de criteria, hier vermeld in 2°, 3°, 6° of 9° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen.

erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid ontvangen of houder zijn van een European Disability Card
Bewijsstuk:
° een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
° of een rekeninguittreksel van een recente storting waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid;
° of een European Disability Card (EDC) conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering.

voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn;
Bewijsstuk:
° een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66%;
° of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
° of een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

6° begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %);
Bewijsstuk:
° een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van minimaal 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’;
° of een attest van een van de uitbetalers van het Groeipakket (Vlaanderen) of van Famiris (Brussel) met vermelding dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%
° of een UiTPAS met kansenstatuut op naam uitgereikt door de gemeente waar de leerlingen wonen, als de gemeente de criteria, hier vermeld in 2°, 3°, 6° of 9° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen
° of een EDC (European Disability Card) conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project EDC tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering;

in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven;
Bewijsstuk:
°een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar je verblijft of die jou geplaatst heeft
° of een attest van de pleeggezinnendienst
° of een vonnis van de jeugdrechtbank

het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten;
Bewijsstuk:
° een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan;
° of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen. Bij de nationaliteit moet expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan.

begunstigde zijn van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming.
Bewijsstuk:
° een attest van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt
° of een attest dat aangeeft dat je een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering daarmee gelijkgesteld is
° of een UiTPAS met kansenstatuut op naam, uitgereikt door de gemeente waar je woont, als de gemeente
de criteria, hierboven vermeld in 2°, 3°, 6° of 9° hanteert om het kansenstatuut toe te kennen

10° ten laste zijn van een persoon die aan minstens één van bovenstaande voorwaarden voldoet.
Bewijsstuk:
idem hierboven
én gezinssamenstelling uitgereikt door de gemeentelijke administratie dat je tot dezelfde leefeenheid behoort als een persoon die voldoet aan de voorwaarden hierboven vermeld

Facebook Iconfacebook like button